Biuletyn Informacji Publicznej naszej gminy

Biuletyn Informacji Publicznej

źródło zdjęcia: sxc.hu

Każda informacja o działaniach urzędu gminy jest informacją publiczną, a prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. To prawo ma na celu umożliwienie obywatelowi realnego udziału w życiu publicznym, ale także służy jawności życia publicznego, określanej potocznie jako przejrzystość działań władzy oraz osób wykonujących zadania tej władzy. Prawo to służy także do sprawowania kontroli obywatelskiej nad funkcjonowaniem władzy publicznej. Jest jednym z najważniejszych naszych praw w kontaktach z władzami samorządowymi. Czytaj więcej…

Jak nie wiadomo o co naprawdę chodzi, to chodzi o pieniądze, czy o … politykę?

pieniądze

źródło zdjęcia: sxc.hu

Wytyczenie sobie wielkich celów nie kosztuje ani odrobinę więcej niż wytyczenie sobie celów małych” – Jack Canfield

Artykuł dwojga radnych Rady Miejskiej Czerwieńska Pani Ewy Wójtowicz i Pana Cezarego WochaBudżet a polityka” powinien był wywołać (i … domyślam się, że takie miało być między innymi założenie jego opublikowania) publiczną, społeczną dyskusję na temat stanu wykorzystania środków finansowych i gospodarowania budżetem Gminy Czerwieńsk. Artykuł, w moim mniemaniu, nie miał się stać aktem rozpaczy dwójki radnych, lecz żywym przykładem demokratycznych aktywności lokalnej społeczności, która powinna być poinformowana, a nawet doinformowana, co dzieje się w ich własnym gospodarstwie, bo przecież za takowe uznać możemy lokalne terytorium, jakim jest gmina i jej społeczeństwo. Czytaj więcej…

Budżet, a polityka …

Budżet, a polityka

źródło zdjęcia: sxc.hu

„Budżet każdego państwa który jest dokładnym zestawieniem dochodów oraz wydatków rządu, często wzbudza wiele kontrowersji, gdyż to władze danego kraju muszą podjąć trudne decyzje na co i w jakiej ilości przeznaczyć posiadane pieniądze. Nigdy jednak nie uda się dogodzić wszystkim, gdyż najczęściej oczekiwania są większe od możliwości finansowych, a często sprawiedliwy podział posiadanych środków komplikują partykularne interesy różnych ugrupowań czy poszczególnych polityków”. A jak to wygląda na szczeblu Naszej Gminy?

Nasze zadłużenie na 01.01.2013 r. wynosiło ponad 16 mln 300 tys. zł, co procentowo stanowi wskaźnik 54,9%. Gmina spłaciła w 2012 roku 2mln 800tys. zł tego zadłużenia, przy czym ponad 900 tys. zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów (!). Czytaj więcej…

Interpelacje i zapytania radnych zadane na XX sesji Rady Miejskiej

Interpelacje i zapytania radnych zadane na XX sesji Rady Miejskiej

źródło zdjęcia: sxc.hu

Radny Cezary Woch zakwestionował wyjaśnienia burmistrza na jego interpelację w sprawie wałęsających się psów. Ocenił odpowiedź jako zupełnie nie na temat. Zapytał również dlaczego burmistrz nie realizuje Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeznaczenia środków finansowych na sprzątanie wsi. Otrzymał odpowiedź, że burmistrz nie pozwoli na „marnotrawienie środków finansowych”…!! Radny Cezary Woch zakwestionował również pomysł burmistrza dotyczący udostępnienia kosiarek będących własnością sołectw, przypadkowym pracownikom „interwencyjnym”, z obawy przed ich zniszczeniem. Otrzymał odpowiedź, że kosiarki nie są własnością sołtysa tylko sołectwa, a w przypadku stawiania oporów burmistrz „da sobie z tym radę…”. Radny Cezary Woch poinformował również, że w odległości około 30 metrów od placu zabaw w Sycowicach usytuowany jest walący się budynek gospodarczy będący własnością gminy, który z uwagi na bezpieczeństwo dzieci należy rozebrać. Otrzymał odpowiedź, że „albo rozbiórka budynku, albo naprawa drogi Sycowice – Nietkowice”, przy czym w budżecie gminy nie są przewidziane środki finansowe na taką naprawę… Czytaj więcej…

Strategia Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018

Strategia Rozwoju Gminy Czerwieńsk

źródło zdjęcia: sxc.hu

Czym jest Strategia Rozwoju Gminy? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Dokument ten jest uchwałą Rady Miejskiej, która wyznacza kierunki działania organu wykonawczego w poszczególnych – sprecyzowanych w uchwale – obszarach. Tak też jest w naszej gminie.

Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania – efektem procesu planowania rozwoju gminy. Określa kierunki i granice działania władz samorządowych. Strategia w swoich założeniach powinna przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności gminy oraz – w dalszej perspektywie – do wzmocnienia jej strategicznej pozycji. Jest ona określoną koncepcją działania, pewnym scenariuszem przyszłości, do którego dążą władze samorządowe, uwzględniając analizę istniejącej sytuacji i czynników. Pozwala na racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów, uruchamianie nowych działalności gospodarczych i społecznych, świadczenie usług i rozwój infrastruktury dostosowanej do posiadanych zasobów. Tylko takie działania umożliwiają zrównoważony i zintegrowany rozwój gminy. Czytaj więcej…

Interpelacje luty 2013 rok

interpelacje

źródło zdjęcia: sxc.hu

Na XIX sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku w dniu 27 lutego 2013 roku, radni zgłosili kilka ciekawych interpelacji. Zamieszczamy je poniżej bez żadnego komentarza. Komentarzem będą odpowiedzi Burmistrza które zamieścimy po udzieleniu przez Niego odpowiedzi. Czytaj więcej…

Interpelacja….

Interpelacja

źródło zdjęcia: Cezary Woch

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią do Burmistrza Czerwieńska skierowałem Interpelację dotyczącą turystyczno – rekreacyjnego zagospodarowania działki pod Bródkami. Rozpatrzenie tej sprawy jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców Bródek i całego Zaodrza.

Szczegóły w uzasadnieniu.

Cezary Woch

Sycowice 29.01.2013 r.

Burmistrz Czerwieńska

INTERPELACJA 01/01/2013

Wnioskuję o rozpoczęcie procedury zmierzającej do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego działki o powierzchni 6,53 ha położonej pod Bródkami, a następnie skierowanie pod obrady komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku propozycji turystyczno – rekreacyjnego zagospodarowania tego terenu. Czytaj więcej…

Stanowisko Rady Rodziców dot. utworzenia Gimnazjum i sprzedaży budynku po stołówce

Stanowisko Rady Rodziców

źródło zdjęcia: Marek Abramowicz

Nietkowice 07.01.2013r.

Rada Rodziców
Przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Nietkowicach

RADA MIEJSKA GMINY CZERWIEŃSK
sprawa: stanowisko Rady Rodziców dot. utworzenia Gimnazjum i sprzedaży budynku po stołówce

W związku ze sprzecznymi informacjami dotyczącymi zagospodarowania budynku po byłej stołówce szkolnej zwracamy się do Rady Gminy z prośbą o przeanalizowanie sprawy i odstąpienie od działań mających na celu sprzedanie przez Gminę tego budynku. Jako rodzice dzieci uczących się obecnie w Szkole Podstawowej w Nietkowicach byliśmy bardzo zadowoleni z planu utworzenia w Nietkowicach Zespołu Szkół w skład którego oprócz szkoły podstawowej miałoby wchodzić gimnazjum. Plany te wzbudziły w nas nadzieję na lepsze jutro dla naszych dzieci, które skazane są na dojeżdżanie do przedszkola już od 5 roku życia (dzieci z Będowa, Bródek czy Sycowic). Czytaj więcej…

Uzasadnienie wniesionych poprawek przez KRN

Sesja Rady Miejskiej

źródło zdjęcia: sxc.hu

Sesja Rady Miejskiej Czerwieńska w dniu 28.12.2012 r.

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, natomiast Burmistrz jest organem wykonawczym. Od wielu lat uprawnienia Rady przekazywane w uchwale budżetowej na rzecz Burmistrza mają bardzo szeroki zakres. Powoduje to ogromną i nieuzasadnioną Jego swobodę działania w zakresie podejmowania decyzji finansowych. W 2011 roku gmina zaciągnęła kredyt na kwotę 2.775.432,00 zł, a w roku 2012 kredyt na kwotę 1.850.000 zł. Oba kredyty będą spłacane do końca 2019 r.

Takie działania nie mogą pozostać bez reakcji Radnych. Sytuacja finansowa gminy jest bardzo poważna i uniemożliwia nie tylko realizację kolejnych zadań inwestycyjnych, ale stawia też w bardzo trudnej sytuacji np. placówki oświatowe, czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Czytaj więcej…

Klub Radnych Niezależnych

Klub Radnych Niezależnych

źródło zdjęcia: sxc.hu

27 grudnia 2012 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej złożone zostały niezbędne dokumenty potwierdzające formalne utworzenie Klubu Radnych Rady Miejskiej w Czerwieńsku.

Klub Radnych Niezależnych liczy ośmioro Radnych. Klub działa w ramach Rady Miejskiej w Czerwieńsku i został utworzony w trybie określonym w Statucie Gminy Czerwieńsk. Klub w swoim działaniu dąży do:
a) niezależnego prezentowania poglądów swoich członków na forum Rady Miejskiej,
b) kreowania kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Czerwieńsk,
c) utrzymywania kontaktu z mieszkańcami Gminy i Miasta, i podejmowania zgłaszanych przez nich problemów,
d) udzielenia pomocy w realizacji mandatu i aktywizowania działalności Radnych zrzeszonych w Klubie,
e) podejmowania działań sprzyjających rozwojowi lokalnej samorządności. Czytaj więcej…

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.