Budżet, a polityka …

Budżet, a polityka

źródło zdjęcia: sxc.hu

„Budżet każdego państwa który jest dokładnym zestawieniem dochodów oraz wydatków rządu, często wzbudza wiele kontrowersji, gdyż to władze danego kraju muszą podjąć trudne decyzje na co i w jakiej ilości przeznaczyć posiadane pieniądze. Nigdy jednak nie uda się dogodzić wszystkim, gdyż najczęściej oczekiwania są większe od możliwości finansowych, a często sprawiedliwy podział posiadanych środków komplikują partykularne interesy różnych ugrupowań czy poszczególnych polityków”. A jak to wygląda na szczeblu Naszej Gminy?

Nasze zadłużenie na 01.01.2013 r. wynosiło ponad 16 mln 300 tys. zł, co procentowo stanowi wskaźnik 54,9%. Gmina spłaciła w 2012 roku 2mln 800tys. zł tego zadłużenia, przy czym ponad 900 tys. zł są to odsetki od zaciągniętych kredytów (!). Czytaj więcej…

Interpelacje i zapytania radnych zadane na XX sesji Rady Miejskiej

Interpelacje i zapytania radnych zadane na XX sesji Rady Miejskiej

źródło zdjęcia: sxc.hu

Radny Cezary Woch zakwestionował wyjaśnienia burmistrza na jego interpelację w sprawie wałęsających się psów. Ocenił odpowiedź jako zupełnie nie na temat. Zapytał również dlaczego burmistrz nie realizuje Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przeznaczenia środków finansowych na sprzątanie wsi. Otrzymał odpowiedź, że burmistrz nie pozwoli na „marnotrawienie środków finansowych”…!! Radny Cezary Woch zakwestionował również pomysł burmistrza dotyczący udostępnienia kosiarek będących własnością sołectw, przypadkowym pracownikom „interwencyjnym”, z obawy przed ich zniszczeniem. Otrzymał odpowiedź, że kosiarki nie są własnością sołtysa tylko sołectwa, a w przypadku stawiania oporów burmistrz „da sobie z tym radę…”. Radny Cezary Woch poinformował również, że w odległości około 30 metrów od placu zabaw w Sycowicach usytuowany jest walący się budynek gospodarczy będący własnością gminy, który z uwagi na bezpieczeństwo dzieci należy rozebrać. Otrzymał odpowiedź, że „albo rozbiórka budynku, albo naprawa drogi Sycowice – Nietkowice”, przy czym w budżecie gminy nie są przewidziane środki finansowe na taką naprawę… Czytaj więcej…

Strategia Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018

Strategia Rozwoju Gminy Czerwieńsk

źródło zdjęcia: sxc.hu

Czym jest Strategia Rozwoju Gminy? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Dokument ten jest uchwałą Rady Miejskiej, która wyznacza kierunki działania organu wykonawczego w poszczególnych – sprecyzowanych w uchwale – obszarach. Tak też jest w naszej gminie.

Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania – efektem procesu planowania rozwoju gminy. Określa kierunki i granice działania władz samorządowych. Strategia w swoich założeniach powinna przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności gminy oraz – w dalszej perspektywie – do wzmocnienia jej strategicznej pozycji. Jest ona określoną koncepcją działania, pewnym scenariuszem przyszłości, do którego dążą władze samorządowe, uwzględniając analizę istniejącej sytuacji i czynników. Pozwala na racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów, uruchamianie nowych działalności gospodarczych i społecznych, świadczenie usług i rozwój infrastruktury dostosowanej do posiadanych zasobów. Tylko takie działania umożliwiają zrównoważony i zintegrowany rozwój gminy. Czytaj więcej…

Interpelacje luty 2013 rok

interpelacje

źródło zdjęcia: sxc.hu

Na XIX sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku w dniu 27 lutego 2013 roku, radni zgłosili kilka ciekawych interpelacji. Zamieszczamy je poniżej bez żadnego komentarza. Komentarzem będą odpowiedzi Burmistrza które zamieścimy po udzieleniu przez Niego odpowiedzi. Czytaj więcej…

Zaproszenie na Dzień Kobiet

Zaproszenie na Dzień Kobiet

źródło zdjęcia: Jolanta Matuszkiewicz

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie na uroczyste obchody Polsko – niemieckiego Dnia Kobiet. W programie – jak zwykle – mnóstwo atrakcji. Od muzycznych niespodzianek, pyszny poczęstunek po masę prezentów. Nie zabraknie wspaniałej muzyki w wykonaniu studentów wydziału jazzu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozstrzygnięty również zostanie konkurs plastyczny i fotograficzny „Naprawdę jaka jesteś…” Prace konkursowe będą wystawione w formie wystawy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska – Brandenburgia, Fundusz Małych Projektów Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr oraz budżetu państwa. Czytaj więcej…

Interpelacja….

Interpelacja

źródło zdjęcia: Cezary Woch

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią do Burmistrza Czerwieńska skierowałem Interpelację dotyczącą turystyczno – rekreacyjnego zagospodarowania działki pod Bródkami. Rozpatrzenie tej sprawy jest zgodne z oczekiwaniami mieszkańców Bródek i całego Zaodrza.

Szczegóły w uzasadnieniu.

Cezary Woch

Sycowice 29.01.2013 r.

Burmistrz Czerwieńska

INTERPELACJA 01/01/2013

Wnioskuję o rozpoczęcie procedury zmierzającej do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego działki o powierzchni 6,53 ha położonej pod Bródkami, a następnie skierowanie pod obrady komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku propozycji turystyczno – rekreacyjnego zagospodarowania tego terenu. Czytaj więcej…

Regulamin konkursu „Naprawdę jaka jesteś…”

Naprawdę jaka jesteś

źródło zdjęcia: sxc.hu

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku serdecznie zaprasza do udziału w konkursach – plastycznym i fotograficznym – pod wspólnym tytułem: „Naprawdę jaka jesteś…„. Konkurs organizowany jest w ramach projektu unijnego pod nazwą: „Polsko – niemiecki Dzień Kobiet” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska – Brandenburgia, Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr oraz budżetu państwa. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 9 marca 2013 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Kobiet w Ośrodku Kultury w Czerwieńsku. Czytaj więcej…

Demokracja lokalna

demokracja lokalna

źródło zdjęcia: sxc.hu

Zasada podziału władzy stanowi podstawę każdego ustroju demokratycznego.
Instytucje samorządu lokalnego są elementami władzy uchwałodawczej i kontrolnej (Rada Miejska) oraz władzy wykonawczej (Burmistrz Czerwieńska). W ich ramach muszą więc istnieć wyraźne podziały odpowiedzialności i kompetencji. Jasne określenie zakresu działania wzmacnia demokratyczne gwarancje ustrojowe. Linie podziałów muszą być jednoznaczne i stałe. Jest to warunek sprawności i stabilności funkcjonowania każdej gminy. Punkt wyjścia relacji władzy w gminie stanowi ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.). Zapisy tej ustawy dość precyzyjnie określają zakres działania i zadania gminy, a przede wszystkim rozdzielają zakres uprawnień na Radę Gminy i Burmistrza. Czytaj więcej…

Uzasadnienie wniesionych poprawek przez KRN

Sesja Rady Miejskiej

źródło zdjęcia: sxc.hu

Sesja Rady Miejskiej Czerwieńska w dniu 28.12.2012 r.

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, natomiast Burmistrz jest organem wykonawczym. Od wielu lat uprawnienia Rady przekazywane w uchwale budżetowej na rzecz Burmistrza mają bardzo szeroki zakres. Powoduje to ogromną i nieuzasadnioną Jego swobodę działania w zakresie podejmowania decyzji finansowych. W 2011 roku gmina zaciągnęła kredyt na kwotę 2.775.432,00 zł, a w roku 2012 kredyt na kwotę 1.850.000 zł. Oba kredyty będą spłacane do końca 2019 r.

Takie działania nie mogą pozostać bez reakcji Radnych. Sytuacja finansowa gminy jest bardzo poważna i uniemożliwia nie tylko realizację kolejnych zadań inwestycyjnych, ale stawia też w bardzo trudnej sytuacji np. placówki oświatowe, czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Czytaj więcej…

Klub Radnych Niezależnych

Klub Radnych Niezależnych

źródło zdjęcia: sxc.hu

27 grudnia 2012 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej złożone zostały niezbędne dokumenty potwierdzające formalne utworzenie Klubu Radnych Rady Miejskiej w Czerwieńsku.

Klub Radnych Niezależnych liczy ośmioro Radnych. Klub działa w ramach Rady Miejskiej w Czerwieńsku i został utworzony w trybie określonym w Statucie Gminy Czerwieńsk. Klub w swoim działaniu dąży do:
a) niezależnego prezentowania poglądów swoich członków na forum Rady Miejskiej,
b) kreowania kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Czerwieńsk,
c) utrzymywania kontaktu z mieszkańcami Gminy i Miasta, i podejmowania zgłaszanych przez nich problemów,
d) udzielenia pomocy w realizacji mandatu i aktywizowania działalności Radnych zrzeszonych w Klubie,
e) podejmowania działań sprzyjających rozwojowi lokalnej samorządności. Czytaj więcej…

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.