- sycowice.net - https://sycowice.net -

Rejestr wyborców

making-a-check-sign-picture-id519159242źródło: darmowe obrazy

Na jednym z portali społecznościowych został opublikowany poniższy tekst sygnalizujący wątpliwości przy różnorakich głosowaniach /wyborach/ w Sycowicach. ”Meldunek nie jest potrzebny by głosować. Wystarczy być stałym mieszkańcem by wybierać sołtysa i radę sołecką. Statuty wiejskie mówią bowiem precyzyjnie, że wybierać radę sołecką i sołtysa może osoba pełnoletnia i stale mieszkająca w sołectwie. Stały mieszkaniec sołectwa to osoba, która przebywa w danej miejscowości i której miejscem zamieszkania jest dana miejscowość. Pojęcie miejsca zamieszkania definiuje art. 25 Kodeksu cywilnego: ,,Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.'' Aby uznać mieszkańca wsi za jej stałego mieszkańca powinny być spełnione dwa czynniki: przebywanie w znaczeniu fizycznym w określonej miejscowości i zamiar stałego w niej pobytu.Przepisy wyraźnie mówią, że wybierać sołtysa i członków rady sołeckiej mają prawo ,,stali mieszkańcy uprawnieni do głosowania" co oznacza, że nie można ograniczyć kręgu głosujących do osób zameldowanych , jak to miało miejsce w Sycowicach w sierpniu tego roku przy wyborze członków do rady sołeckiej (tym bardziej, że obowiązek meldunkowy został zniesiony w końcu 2010 r.). Egzekwowanie obowiązku meldunkowego przez niektóre panie, w celu udziału w wyborach do rady sołeckiej, jest niezgodne z prawem. A i jeszcze coś... Nawet kandydat na sołtysa nie musi być zameldowany na terenie sołectwa w którym kandyduje, wystarczy że stale tam mieszka. Tryb wyborów sołtysa został określony w art. 36 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU 2001 r. nr 142, poz1591 ze zm, dalej usg)”. Chciałbym zwrócić uwagę na następujące zdanie: „Przepisy wyraźnie mówią, że wybierać sołtysa i członków rady sołeckiej mają prawo ,,stali mieszkańcy uprawnieni do głosowania" co oznacza, że nie można ograniczyć kręgu głosujących do osób zameldowanych , jak to miało miejsce w Sycowicach w sierpniu tego roku przy wyborze członków do rady sołeckiej (tym bardziej, że obowiązek meldunkowy został zniesiony w końcu 2010 r.)”. Niby wszystko się zgadza, ale jest pewne „ale”, a jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach… . Otóż cóż oznacza zapis „stali mieszkańcy UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA”? Zatem należy wyjaśnić kto, lub co nadaje im te „uprawienia do głosowania”! W tym celu należy sięgnąć najpierw do Statutu Sołectwa Sycowice, a następnie do wykładni podanej przez Państwową Komisję Wyborczą. Otóż w § 10 p.2 Statutu Sołectwa Sycowice napisano w sposób następujący: „Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujący na jego obszarze, w tym również osoby przebywające na terenie Sołectwa z zamiarem stałego pobytu BEZ ZAMELDOWANIA NA STAŁE, a WPISANE DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW.” No i jesteśmy coraz bliżej wyjaśnienia tej zagadki, a stanie się ona bardzo czytelna po zapoznaniu się z interpretacją Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącą „WPISU DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW”. „Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Wpis do stałego rejestru wyborców danej gminy powoduje ujęcie w spisie wyborców w każdych kolejnych wyborach i referendach przeprowadzanych na obszarze tej gminy. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy oraz adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce. Do wniosku dołącza się: 1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy; 2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający dane, o których mowa wyżej, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy. Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku. Przepisy prawa wyborczego nie określają ostatecznego terminu, w którym wniosek powinien zostać złożony (np.: przed wyborami), gdyż rejestr wyborców jest stały, a nie prowadzony w związku z konkretnymi wyborami lub referendum. Z uwagi na to, nie ma w znaczenia, kiedy wniosek zostanie złożony. Jednakże jeżeli wniosek o wpisanie do rejestru wyborców zostanie złożony np. w ostatnim dniu roboczym przed wyborami, decyzja w sprawie może nie być wydana w tym samym dniu. Wójt (burmistrz, prezydenta miasta) przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, jest obowiązany sprawdzić, w sposób przez siebie ustalony, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy. Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje sądowi niezwłocznie skargę wraz z decyzją i aktami sprawy lub może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Złożenie w wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w ostatnich dniach przed wyborami może zatem, w przypadku ewentualnej odmowy wpisania do rejestru wyborców, uniemożliwić rozpatrzenie skargi przed dniem głosowania. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy”. Reasumując: meldunek nie jest potrzebny aby głosować. Potrzebny jest WPIS DO STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW do czego zachęcam wszystkie zainteresowane osoby.

Cezary Woch

1 Comment (Open | Close)

1 Comment To "Rejestr wyborców"

#1 Comment By anna On 10-10-2016 @ 09:52

właśnie czyli osoby które chcą głosować a nie są zameldowane muszą mieć status wyborcy !