Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Strategia Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018

Strategia Rozwoju Gminy Czerwieńsk

źródło zdjęcia: sxc.hu

Czym jest Strategia Rozwoju Gminy? Odpowiedź na to pytanie jest dość prosta. Dokument ten jest uchwałą Rady Miejskiej, która wyznacza kierunki działania organu wykonawczego w poszczególnych – sprecyzowanych w uchwale – obszarach. Tak też jest w naszej gminie. Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania – efektem procesu planowania rozwoju gminy. Określa kierunki i granice działania władz samorządowych. Strategia w swoich założeniach powinna przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności gminy oraz – w dalszej perspektywie – do wzmocnienia jej strategicznej pozycji. Jest ona określoną koncepcją działania, pewnym scenariuszem przyszłości, do którego dążą władze samorządowe, uwzględniając analizę istniejącej sytuacji i czynników. Pozwala na racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów, uruchamianie nowych działalności gospodarczych i społecznych, świadczenie usług i rozwój infrastruktury dostosowanej do posiadanych zasobów. Tylko takie działania umożliwiają zrównoważony i zintegrowany rozwój gminy. W toku wdrażania zapisów strategii w życie niezmiernie istotnym elementem jest proces monitorowania i oceny stopnia realizacji założonych celów. Minęły już dwa lata wdrażania zapisów Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk. Władze samorządowe odpowiadają za jej wdrażanie, czas więc na pewne podsumowanie i wyciągnięcie wniosków z dotychczasowych działań. Weryfikacja stopnia zaawansowania procesu wdrożenia strategii dokonywana jest w okresach jednorocznych. Zgodnie z propozycją autorów Strategii powinien tego dokonywać specjalnie powołany Zespół ds. Strategii. Wydaje nam się jednak, że autorzy nie wzięli pod uwagę różnych zakresów kompetencji – tak Rady Miejskiej, jak i Burmistrza Czerwieńska. Obecnie powołany zespół to w większości pracownicy urzędu gminy oraz radni. Uważamy, że bardziej efektywne byłoby monitorowanie i ocenianie wdrażania tego dokumentu w życie, gdyby powołać w ramach Rady Miejskiej odrębny, 3-osobowy zespół radnych ds. oceny wdrażania Strategii Gminy (pozostawiając zespół Burmistrza). Zespół ten dokonywałby porównania zapisów Strategii z treścią przedłożonego Radzie rocznego sprawozdania przez Burmistrza. Wnioski przyjęte przez Radę Miejską stanowiłyby o kierunkach działań Burmistrza w kolejnym roku budżetowym. Propozycja opiera się na wyraźnym podziale ról – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Konsekwencją takiego rozwiązania byłby fakt, że w pracach nad sprawozdaniem rocznym nie mogliby brać udziału radni – tak, jak to się dzieje obecnie. Przyjęcie tego założenia uniemożliwi „przenikanie się” kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy organami gminy. Odpowiedź na pytanie: kto i w jakim zakresie odpowiada za wdrażanie Strategii w życie będzie prosta i klarowna. Również elastyczne reagowanie na występujące zmiany w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym gminy będzie zdecydowanie szybsze. Burmistrz może wykazać się inicjatywą, określać urzędnikom priorytety działań i realizować wszystkie zadania wynikające ze Strategii. Radni natomiast – poprzez analizę i ocenę przedstawianych sprawozdań – mogą utwierdzić się w przekonaniu, że podejmowane działania służą zrównoważonemu rozwojowi gminy we wszystkich obszarach. W przypadku zagrożeń, bądź zmiany uwarunkowań (np. nowe uregulowania prawne, nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych) mogą poprzez podejmowanie stosownych uchwał wpływać na kształt Strategii i wskazywać Burmistrzowi kierunki działania. Członkowie Klubu Radnych Niezależnych będą poszukiwać nowych rozwiązań, zwracać uwagę na problemy zgłaszane przez mieszkańców gminy, pozostawiając sobie prawo oceny skuteczności działań organu wykonawczego Gminy. Pełna treść „Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńska na lata 2011-2018” zamieszczona jest na stronie www.bip.czerwiensk.pl/168/Zamierzenia_organow_gminy

Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych

Krzysztof Smorąg

Tagi:

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.