Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Demokracja lokalna

demokracja lokalna

źródło zdjęcia: sxc.hu

Zasada podziału władzy stanowi podstawę każdego ustroju demokratycznego. Instytucje samorządu lokalnego są elementami władzy uchwałodawczej i kontrolnej (Rada Miejska) oraz władzy wykonawczej (Burmistrz Czerwieńska). W ich ramach muszą więc istnieć wyraźne podziały odpowiedzialności i kompetencji. Jasne określenie zakresu działania wzmacnia demokratyczne gwarancje ustrojowe. Linie podziałów muszą być jednoznaczne i stałe. Jest to warunek sprawności i stabilności funkcjonowania każdej gminy. Punkt wyjścia relacji władzy w gminie stanowi ustawa o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.). Zapisy tej ustawy dość precyzyjnie określają zakres działania i zadania gminy, a przede wszystkim rozdzielają zakres uprawnień na Radę Gminy i Burmistrza. Mieszkańcy dając władzę swym przedstawicielom oczekują, że będą oni wykonywać swoje zadania w sposób godny, odpowiedzialny i zgodny z prawem. Tak też rozumiemy sprawowanie mandatu radnego w naszej gminie. Żeby jednak móc realizować swoje zadania radny musi dokładnie wiedzieć jaki katalog spraw leży w kompetencjach Rady Miejskiej, a jakie sprawy należą do kompetencji Burmistrza. Na relacje władzy w naszej gminie wpływ mają również uchwały Rady Miejskiej, przekazujące duże uprawnienia Rady na rzecz Burmistrza. Tak było w przypadku upoważnień do dokonywania przesunięć w budżecie i tak jest nadal w zakresie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Czerwieńsk. Koniecznym staje się precyzyjne określenie zadań i praw Rady oraz zdefiniowanie relacji Rada Miejska – Burmistrz. Te regulacje zapewnią efektywność działań Burmistrza, a jednocześnie uchronią demokrację lokalną przed groźnymi skutkami koncentracji władzy w jednych rękach. Wyeliminują także gorszące spory pomiędzy wybranymi przedstawicielami społeczności lokalnych, które wpływają negatywnie na obraz samorządu i obniżają zaufanie społeczne do niego. W ciągu ostatnich lat sytuacja w kraju i w naszej gminie zmieniła się dość wyraźnie. W budżecie gminy trudno dziś znaleźć środki na dalszy rozwój i inwestycje. Nasze zadłużenie jest tak wielkie, że musimy dokonywać restrukturyzacji spłat, aby móc uchwalać kolejne budżety. Realizacja „Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018” stoi pod wielkim znakiem zapytania. To najpoważniejsze powody dla których trzeba się zastanowić czy – na przykład – przekazanie upoważnień dla Burmistrza w zakresie gospodarowania mieniem gminnym (zrobione uchwałą w 2005 roku) należy dalej utrzymywać w mocy. Kompetencje i uprawnienia władz oraz ich wzajemne relacje muszą umożliwiać realizację działań niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych. Potrzeby mieszkańców są jednak ignorowane, odkładane w bliżej nieokreśloną przyszłość. Muszą więc istnieć efektywne mechanizmy kontroli działania władzy wykonawczej umożliwiające interwencję w koniecznych przypadkach. Klub Radnych Niezależnych od początku swego powstania zdecydowanie opowiada się za demokratycznymi rozwiązaniami zawartymi w ustawie o samorządzie gminnym. Dlatego też złożony został projekt uchwały wycofujący uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Czerwieńsk oraz zasad nabywania nieruchomości przez Gminę Czerwieńsk. Uchwała ta, po zaopiniowaniu przez komisje stałe Rady, będzie rozpatrywana na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Klub Radnych Niezależnych opowiada się za jej przyjęciem.

Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych Krzysztof Smorąg

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.