Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Zebrania wiejskie…

Zebrania wiejskie

źródło zdjęcia: sxc.hu

W dniu 24 stycznia br. w Sycowicach odbyło się Zebranie Wiejskie na które przybyło 25 mieszkańców wsi, oraz zaproszeni goście: Radni Ewa Wojtowicz i Krzysztof Smorąg oraz Burmistrz Piotr Iwanus i Prezes POMAK-u Tomasz Frąckowiak. Sołtys przypomniał o planowanych inwestycjach w roku 2013 w ramach Funduszu Sołeckiego i poinformował o zakupionej już kosiarce do trawy za kwotę 3600 złotych, która umożliwi utrzymanie estetycznego wyglądu Sołectwa. Następnym zakupem będzie karuzela będąca atrakcyjnym elementem zabawowym doposażającym tworzony od ubiegłego roku plac zabaw dla dzieci. Dodatkowym uzupełnieniem tego placu będą dwie ławki parkowe umożliwiające odpoczynek rodzicom nadzorującym zabawy dzieci. Karuzela i ławki będą łącznie kosztować 7380 zł. Pozostała do wykorzystania kwota 1414 złotych przeznaczona będzie na zadania integrujące mieszkańców wsi. Sołtys poinformował również o 100% realizacji Funduszu Sołeckiego w roku 2012, przy spełnieniu wszystkich nakazanych wymogów proceduralnych. W związku z ustaleniem i ogłoszeniem w dniu 14 sierpnia 2012 roku przez Prezesa GUS liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, która stanowi podstawę wyliczenia kwoty bazowej dla Gminy Czerwieńsk, zmianie uległa wielkość środków stanowiących w roku 2013 Fundusz Sołecki. W ten sposób pierwotnie przyznana dla Sycowic kwota w wysokości 13.547 zł została zmniejszona do 13.194 złotych. Należy zauważyć większe zaangażowanie mieszkańców i wykazywaną troskę o estetykę posesji, ale nie jest to jeszcze stan zadowalający. Sołtys zwrócił uwagę na plagę wałęsających się psów będących „podrzutkami z miasta”, ale w głównej mierze puszczanych beztrosko luzem psów „naszych sąsiadów”. Psy te straszą przechodniów, mogą pogryźć bawiące się dzieci, niszczą iglaki, zanieczyszczają miejsca publiczne. System wyłapywania włóczących się psów, pomimo teoretycznego rozwiązania tego problemu praktycznie nie istnieje. Skutkowało to między innymi wdarciem się w połowie stycznia br. czterech psów do położonej w pobliżu hodowli danieli i rozszarpaniem pięciu cielaków. Najczęstszym tłumaczeniem właściciela wałęsającego się psa jest stwierdzenie, „że on nic nie zrobi”. Kiedy pies czyni szkody właściciel wypiera się faktu, że to jego pies, a firmy ubezpieczeniowe znając poziom faktycznego zagrożenia hodowli, nie chcą ich ubezpieczać. Późną jesienią roku 2012 rozpoczęto konserwację niektórych rowów melioracyjnych poprzez ich zdecydowane pogłębienie. W Sycowicach pomimo skromnych jeszcze środków którymi dysponuje Spółka Wodna oczyszczono newralgiczny rów melioracyjny który był między innymi przyczyną podtopienia kilku domostw w czasie lipcowej nawałnicy. W bieżącym roku przewidziane jest kontynuowanie tych prac, proporcjonalnie do środków finansowych którymi będzie dysponować Spółka, bo trzeba mieć również na uwadze , że z takimi samymi problemami borykają się mieszkańcy innych miejscowości położonych na terenie gminy. Z uwagi na „wakujące” co najmniej dwa miejsca w Radzie Sołeckiej, Zebranie Wiejskie podjęło Uchwałę akceptującą rezygnację jej trzech dotychczasowych członków, którzy nie wykazywali żadnego zainteresowania funkcjonowaniem Rady i swoje rezygnacje złożyli na piśmie. W czasie głosowania, Uchwała podjęta została jednomyślnie. Następnie Burmistrz odpowiedział na kilka pytań z których za najważniejsze można uznać problemy dotyczące : stanu drogi Sycowice - Nietkowice, żądanie naprawienia szkód wyrządzonych przez wykonawców pogłębiających rowy melioracyjne, oraz określenie terminu wykonania kanalizacji. Co do poprawienia stanu drogi Sycowice – Nietkowice, Burmistrz zalecił mieszkańcom wsi zapisywanie numerów rejestracyjnych pojazdów wywożących drewno z lasu, które jego zdaniem dewastują nawierzchnię drogi. Spisywanie numerów rejestracyjnych tych pojazdów umożliwi ściganie kierowców za nieprawny wjazd na drogę, co w efekcie zapobiegnie jej dalszej degradacji. W kwestii szkód wyrządzonych przez wykonawcę pogłębiającego rowy melioracyjne, Burmistrz zobowiązał się do napisania stosownego pisma. Jeśli chodzi o termin rozpoczęcia prac związanych z budową kanalizacji, musi być dochowany termin rozpoczęcia prac w roku 2013 . Stosowne ustalenia poczynione zostały z Firmą POMAK, która „wbije w ziemię” w br. symboliczną łopatę, rozpoczynając budowę kolektorów tłocznych od miejscowości Bródki. Burmistrz zapomniał jedynie dodać, że POMAK nie posiada uprawnień do budowania przepompowni ścieków które są newralgicznym elementem budowanej kanalizacji. Kwestia pozyskania niezbędnych środków finansowych jest również w sferze „przymiarek” i jak uda się je pozyskać to kanalizacja będzie, a jak nie, to nie wiadomo… Aktualnie nie wiadomo również gdzie ścieki będą tłoczone, czy do Sulechowa, czy do Dobrzęcina /konieczność rozbudowania istniejącej oczyszczalni ścieków/, czy do Czerwieńska…. . Jak na „czas start” do budowy kanalizacji na Zaodrzu, w mojej ocenie - zbyt wielka ilość niewiadomych…. !! W związku z kilkuletnim już i bezowocnym ubieganiem się Sołtysa Sycowic o doświetlenie centrum wsi /przy ławkach i na skwerku w rejonie kościół - przystanek/, Sołtys zasugerował zebranym i Burmistrzowi wyasygnowanie kwoty 10 tysięcy złotych na tą inwestycję z Funduszu Sołeckiego na rok 2014, z dopłatą pozostałej należności z funduszów gminnych. Rozwiązanie takie w roku 2012 zastosowano w miejscowości Zagórze. Burmistrz tematu nie podjął… Następnie głos zabrała Radna Pani Ewa Wojtowicz. Poinformowała mieszkańców o planowanym spotkaniu w PSP w Nietkowicach dotyczącym ewentualnego utworzenia gimnazjum, oraz zachęcała rodziny mające dzieci w wielu szkolnym, do uczestniczenia w tym zebraniu. Pani Radna zainteresowała się kwestią dostępu do opieki zdrowotnej, do usług medycznych i możliwości skorzystania z apteki. Mieszkańcy skarżyli się, na całkowity brak komunikacji który zdecydowanie utrudnia im życie i załatwianie różnych spraw w tym także związanych z opieką medyczną. Podkreślali, że do Sycowic nie przyjeżdża ani jeden autobus, a do stacji kolejowej w Radnicy jest 6 km. Nie każdy posiada samochód i ci najbiedniejsi muszą dojeżdżać do tej stacji rowerami, bez względu na pogodę. Pani Radna zachęcała mieszkańców do działania w Kole Gospodyń Wiejskich, a również w Ochotniczej Straży Pożarnej. Podkreślała, że aktywność tych organizacji wpływa pozytywnie na integrację środowiska i promocję terenu. Zwróciła również uwagę na fakt, iż Sycowice są niewidoczne w porównaniu z aktywnością i działalnością mieszkańców innych wsi z terenu Gminy. Wspomniała o organizowanym przez MGOK w Czerwieńsku konkursie z okazji Dnia Kobiet i zachęcała do wzięcia w nim udziału. Pan Radny Krzysztof Smorąg - Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych poinformował krótko mieszkańców o głównych celach działania Klubu, wśród których bardzo ważne miejsce zajmuje utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami Gminy, podejmowanie zgłaszanych przez nich problemów, a także podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi lokalnej samorządności. Radny Smorąg zachęcał do przejęcia inicjatywy w zakresie spraw sołectwa, podkreślał rolę jaką mogą ogrywać w miejscowościach naszej gminy Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich. Jako przykład podał mieszkańców Nietkowa, którzy aktywnie działają w tych organizacjach. Radny Smorąg zdecydowanie poparł wysiłki Sołtysa Sycowic zmierzające do rozwoju turystyki wiejskiej. Zaplecze jakim dysponują Sycowice jest wspaniałą bazą do wykorzystania – trzeba iść w tym kierunku. Ważnym aspektem życia społecznego jest udział mieszkańców sołectw w uroczystościach gminnych. Radny Smorąg gorąco zachęcał mieszkańców do udziału w najbliższym konkursie na Palmę Wielkanocną oraz w Dożynkach. Przygotowanie przez Koło Gospodyń palmy wielkanocnej, a następnie tradycyjnego wieńca dożynkowego byłoby dobrym początkiem wzrostu aktywności mieszkańców i integracji Sycowic. Taka promocja Zaodrza ma duże znaczenie. Na zakończenie Przewodniczący Smorąg przypomniał o konieczności podjęcia decyzji dotyczących budynku po stołówce w Nietkowicach. Zachęcał mieszkańców do udziału w zebraniu, które będzie organizowane w szkole, wysłuchania wszystkich argumentów i zgłaszania swoich propozycji wykorzystania tego obiektu w przyszłości. Kończąc zebranie Sołtys poinformował mieszkańców, iż istnieje pilna konieczność reaktywowania działalności Koła Gospodyń Wiejskich, ponieważ Sycowice są negatywnym przykładem działanie tego Stowarzyszenia. W związku z przyjęciem rezygnacji trzech członków Rady Sołeckiej z uczestniczenia w jej pracach, zgodnie ze Statutem odbędą się wkrótce wybory uzupełniające do tej Rady. Kwestia całkowitego braku połączeń komunikacyjnych leżących przy drodze wojewódzkiej Sycowic, będzie przedmiotem troski nie tylko Radnego Sycowic, ale również pozostałych Radnych, w tym Klubu Radnych Niezależnych.

Cezary Woch

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

10 komentarzy do artykułu “Zebrania wiejskie…”

 1. Tomasz

  Szanowny Panie Cezary.
  Zaszczytem było dla mnie gościć- zresztą nie pierwszy raz- na zebraniu wiejskim z mieszkańcami Sycowic. Poruszane problemy ,istotne dla mieszkańców, sposób ich rozwiązania i sprawozdanie z własnej aktywności są przejawem otwartości władzy i rozwoju demokracji na naszym najniższym szczeblu. Zaufanie do władzy buduje się długo,zaś zniweczenie efektów pracy następuje często w sposób bezmyślny niezależnie od naszych intancji.Po przeczytaniu Pańskiego sprawozdania- informacji z zebrania odnoszę wrażenie, że byliśmy na dwóch różnych zebraniach. Po pierwsze, nieprwdą jest że cyt:…Burmistrz zalecił mieszkańcom wsi zapisywanie numerów rejestracyjnych pojazdów wywożących drewno z lasu… koniec cyt. A i owszem Burmistrz Czerwieńska odniósł sie do problemu zgłoszonego przez mieszkańców , jednak niczego nie zalecał(czyt.kazał). Jedynie rozważył możliwość skutecznej identyfikacji samochodów lub firmy- prosząc jednocześnie o pomoc- wywożacej drewno z lasu po drodze gminnej o obniżonym tonażu,naruszającej przepisy ruchu drogowego, .Z wyjaśnieniami Burmistrza zgodzili się mieszkańcy, dlatego zdziwiłem się czytając powyższy materiał o jakiś zaleceniach. Gra słów Panie Sołtysie, ale o jakim znaczeniu!!!. Po drugie w kontekście budowy kanalizacji sugeruje Pan że, cyt:… Burmistrz zapomniał jedynie dodać, że POMAK nie posiada uprawnień do budowania przepompowni ścieków… koniec cyt. O jakich uprawnieniach Pan mówi! Czyżby nastąpiła zmiana Kodeksu Spółek Handlowych? A może Prawa Budowlanego? Zakres działalności przedsiebiorstw określa się zgodnie z zapisami ustawowymi w akcie założycielskim,w tym przypadku spółki, który to dokument w pełnej swojej wersji znajduje się w Krajowym Rejestrze Sądowym, siedzibie spółki POMAK oraz na jej stronie internetowej. Tym bardziej jestem zdziwiony,gdyż Pan jako Radny ma możliwość uzyskania pełnej informacji o zakresie działności spółki, a zrealizowane dotyczczas roboty budowy kanalizacji-zapewniam Pana – w swoim projekcie miały również budowę obiektów i spółka je zrealizowała.
  Wracając do myśli przewodniej- demokracja opiera sioe na prawdzie , a ta prawda może być przekazana w sposób obiektywny bądź selektywny.Mieszkańcy zapewne woleli by usłyszes ta pierwszą.
  Pozdrawiam
  Tomasz Frąckowiak

 2. mic

  Czytając powyższy komentarz można wysnuć tylko jeden wniosek,iż jest to WAZELINA !
  Bo jakże inaczej mógłby odebrać słowa Burmistrza pan Tomasz Frąckowiak mówiąc o drodze Sycowice-Nietkowice.
  Pan Frąckowiak bierze w obronę Burmistrza tylko dlatego,gdyż jest jego chlebodawcą i nie może mówić żle o karmiącej ręce.
  Prawdą jest , iż ta droga jest w fatalnym stanie (niedawno jechałem tamtędy na ŻUBRY), myślałem , że już nie dojadę takie DZIURY !
  Prawdą też jest ,że na jednej z poprzednich sesji (byłem świadkiem)poruszano problem drogi Sycowice -Nietkowice.
  Wówczas to, Burmistrz sugerował Radnym , by spisywać numery rejestracyjne samochodów wywożące drewno z lasu.
  Mineło kilka lat od tamtych słów Burmistrza , a droga jest coraz gorsza i nikt jej nie naprawia.
  A Burmistrz wciąż swoje powtarza słowa jak mantrę – SPISUJCIE NUMERY , tak jak by od tego zależał stan drogi ? ! 🙂
  BURMISTRZU ! ZAKASZ RĘKAWY i do ROBOTY ! ,a nie CHCESZ SIĘ WYSŁUGIWAĆ LUDŻMI tak jak to bylo w słusznym systemie – inwigilacja i donosicielstwo .

 3. Cezary

  Szanowny Panie Tomku!
  Z przyjemnością witam Pana na łamach sycowice.net i informuję, iż uzyskał Pan status „współtwórcy” strony , dokładnie taki sam jaki posiadam ja…. 🙂 . Statusu tego nie należy mylić z takimi pojęciami jak : Właściciel czy Administrator, /o co ostatnio jestem nagminnie posądzany ; /. Ponieważ w swojej wypowiedzi użył Pan takich pojęć jak: demokracja, prawda, zaufanie do władzy, z przyjemnością się do nich odniosę, ale może w następnym komentarzu. Sygnalizuję jedynie, że motywem wiodącym będzie słowo „hipokryzja…” 😉 . Powracając do Pańskiej wypowiedzi pozwoliłem sobie na „wyciśnięcie jej” jak cytryny i w rzeczy samej pozostają do wyjaśnienia dwie kwestie. Drogi Sycowice – Nietkowice i kanalizacji. Skoro od kilku już lat, droga Sycowice – Nietkowice jest w stanie fatalnym, pomimo wnoszonych systematycznie próśb błagalnych do burmistrza o jej naprawę, a jedynym proponowanym panaceum na poprawę tego żałosnego stanu rzeczy jest: „zalecenie”, „kazanie”, „rozważenie”, „sugestia” /jeden pies, nie jest tu ważna gra słów/ o zapisywanie i donoszenie do Gminy numerów rejestracyjnych samochodów, to proszę wybaczyć, ale zakrawa to na kabaret! Skoro powołuje się Pan na stwierdzenie, że z tymi wyjaśnieniami zgodzili się mieszkańcy czego absolutnie nie mogę potwierdzić, to powiem Panu co mnie powiedzieli. Otóż powiedzieli, że sprawa drogi zostanie ruszona przed następnymi wyborami: burmistrz przywiezie dwie wywrotki żużla jedną pod Nietkowice , drugą pod Sycowice /żeby wszyscy widzieli… 😉 /, szemrana firma busikiem rozwiezie ten żużel po drodze i przydepcze butami /tak, tak…/, a burmistrz zapyta; JEST LEPIEJ? Oczywiście może Pan mieć inne w tej materii zadanie… . Odnośnie kanalizacji. Nie interesuje mnie Kodeks Spółki Handlowej, Prawo Budowlane, zapisy Aktu Założycielskiego Spółki którą Pan reprezentuje, bo nie o to tu chodzi. Jako Radny na Komisji Infrastruktury Technicznej zapytałem Pana o zakres robót które będzie wykonywał POMAK. W sposób jednoznaczny, co słyszeli inni Radni, odpowiedział Pan, że będzie wykonywać kolektory tłoczne BEZ BUDOWY PRZEPOMPOWNI!! Kwestia czy POMAK posiada do tego stosowne uprawnienia, czy czynność ta nie została mu powierzona, albo POMAKOWI nie chciało się tego robić, to zupełnie inna bajka. Ponieważ problemem kanalizacji na Zaodrzu interesuję się od dłuższego już czasu, potwierdzam moje wcześniejsze spostrzeżenie, że inwestycja nie jest przygotowana do płynnej realizacji, o czym również Pan przekona się w niedługim już czasie. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do czytania sycowice.net przy porannej kawie 🙂 .

 4. Tomasz

  Szanowny Panie Cezary.
  No i cóż więcej mam powiedzieć. Myli Pan spotkania ,terminy słowa.A co do przestrzegania prawa jest mi wstyd za to że Radny Naszej gminy , członek powaznej komisji mówi że nie interesują Go akty prawa. Jak to w dowcipie … pięknie, kurde-pięknie.Przypomnę jedynie że właścicielem spółki POMAK jest gmina , a więc również i Pan, nie urząd, nie Burmistrz, ale Pan- jako mieszkaniec Tej Gminy.Ja zaś jako Prezes spółki mam obowiazek dbać o jej dobre imię i rozwój bez względu na to co mówią politycy.
  P.S.W przeciweństwie do Pana nie mam zamiaru nic wyciskać. Odniosłem się jedynie do Pańskiego sprawozdania z Zebrania Wiejskiego, którego byłem uczestnikiem

 5. marek Abramowicz

  Oczywiście, że zgadzam się z Cezarym: zadaniem radnych są starania, aby mieszkańcom gminy żyło się lepiej i aby sprawować obywatelską kontrolę nad wydawanymi publicznymi pieniędzmi; a co do znajomości prawa, to i sami prawnicy mają z tym kłopot.. a propos drogi Syc. – N-ce: sam nie raz słyszałem, jak Burmistrz sugerował, aby mieszkańcy fotografowali te pojazdy, ale uważam, że to On ma odpowiedni aparat(nomen omen!)władzy = straż Miejska, urzędnicy, która powinna się tym problemem zająć; naprawa tej drogi kosztowała ok.200 tysięcy zł ( piszę z pamięci, ale taki był chyba rząd wielkości)i pamiętam jak radny z Sycowic poprzedniej kadencji ostro krytykował ten remont; ja również sugerowałem wykonanie porządnego asfaltu – gdy będą odpowiednie środki, ale nas wówczas nie słuchano! i tak pieniądze wyrzucono w błoto; też się cieszę, że po latach istnienia tego forum odezwał się Szef Pomaku – problemów do wyjaśnienia uzbierało się wiele i mam nadzieję, że powrócimy do merytorycznej dyskusji a nie czepiania się słówek; pozdrawiam najserdeczniej M.A.

 6. Cezary

  Szanowny Panie Tomaszu!
  Informuję Pana, że szanujący się Radny nie przyjmuje bezkrytycznie tego: co, czy o czym mówi burmistrz, ale zasięga języka z innych źródeł i skleja tą układankę wyrabiając sobie pogląd na rzeczywisty stan problemu. Ja wiem, że dotychczas dobrym Radnym był ten, który akceptował wszystkie pomysły burmistrza, pokornie głosował i broń Boże nie zgłaszał jakichkolwiek problemów. Taki stan rzeczy dla przedstawicieli lokalnej władzy jest bardzo wygodny, dla demokracji raczej nie koniecznie. Dobrze Pan wie, że 8-miu z 15-tu Radnych naszej Gminy taki stan rzeczy przestał odpowiadać. Ale zostawmy ten temat. Na marginesie dodam jedynie, że nie mam najmniejszych zastrzeżeń osobiście do Pana /a wręcz darzę ogromną sympatią/oraz do Spółki którą Pan kieruje. Aby niepotrzebnie nie bić piany, bardzo proszę o odpowiedź na dwa pytania, tak „w krótkich żołnierskich słowach” 🙂
  1. Czy stan drogi Sycowice-Nietkowice jest w Pana ocenie zadawalający i czy droga wymaga gruntownej naprawy czy też takie żądania są fanaberiami mieszkańców obu miejscowości? Jeśli wymaga naprawy to w jaki sposób, czy poprzez spisywanie numerów rejestracyjnych przejeżdżających samochodów, czy poprzez gruntowną przebudowę drogi? Pytam jako fachowca którego cenię!
  2. Czy Spółka POMAK oprócz wykonywania kolektorów tłocznych przy kanalizacji Zaodrza, będzie budować również przepompownie czy nie? A może coś się zmieniło od czasu posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej?
  Wszelkie inne poboczne dywagacje są wyjątkowo nie na temat. Byłbym bardzo zobowiązany za wyjaśnienie tych kwestii. Serdecznie pozdrawiam. Cezary 🙂

 7. mic

  Panie Frąckowiak, pan powinien być ostatnim , który może mówić o przestrzeganiu PRAWA .
  Wyrolował pan wielu mieszkańców gminy wyłudzając po 1300zł za włączenie się do instalacji kanalizacyjnej.
  Straszył pan ludzi wraz z burmistrzem na zebraniach i w ogłoszeniach , ze jeśli się nie podłączymy dobrowolnie do końca 2011 to po tym terminie będą ludzie płacić po 3000zł !
  I co ?
  I nic z tych rzeczy, bo jednak ludzie mogli i mogą sami podłączać się do kanalizy i to ,za o wiele mniejsze pienądze , niż koszty narzucone.

 8. Czytelnik

  mic, zanim coś napiszesz wypij szklankę zimnej wody.
  Albo zmień swoje słownictwo…

 9. Cezary

  W dniu dzisiejszym, to jest 14.02.2013 roku na Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Burmistrz powrócił do mojej sugestii wspólnego sfinansowania dodatkowego oświetlenia centrum wsi Sycowice. Wobec wszystkich członków Komisji potwierdził, że rozwiązanie takie jest jak najbardziej możliwe i może być zrealizowane na zasadach takich jak w miejscowości Zagórze, o czym wszystkich Sycowian z największą przyjemnością informuję.

 10. czytelnik

  http://lubuskie.pl/news/13103/16/PROW-35-mln-na-energie-odnawialna-i-gospodarke-wodno-sciekowa/
  http://www.prow.lubuskie.pl/index.php?i2=79&akt=264

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.