Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Komitet Wyborczy Wyborców Solidność dla Miasta i Gminy Czerwieńsk

Komitet Wyborczy Wyborców Solidność dla Miasta i Gminy Czerwieńsk

źródło zdjęcia: sxc.hu

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATKI NA BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIEŃSK - DOROTY AGATY GOŁĘBIOWSKIEJ-MAGDY ORAZ KANDYDATÓW DO RADY MIEJSKIEJ Szanowni Wyborcy, Oddajemy w Państwa ręce program wyborczy kandydatki na burmistrza – Doroty Gołębiowskiej-Magdy oraz kandydatów do rady miejskiej miasta i gminy Czerwieńsk, którzy reprezentują Komitet Wyborczy Wyborców Solidność dla Miasta i Gminy Czerwieńsk. Niniejszy pogram powstał w oparciu o czteroletnią pracę radnych w Radzie Miejskiej mijającej kadencji, wnikliwą obserwację oraz przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami naszego miasta i gminy. Korzystaliśmy także z doradztwa ekspertów w zakresie poszczególnych problemów. Przygotowując program wybraliśmy 15, naszym zdaniem najważniejszych zagadnień, w których widzimy niedoskonałości oraz braki, które należy wyeliminować. Nasz program składa się z następujących rozdziałów:
 1. Bezpieczeństwo
 2. Infrastruktura i komunikacja oraz zatrudnienie
 3. Mieszkalnictwo
 4. Edukacja i Kultura
 5. Sport i rekreacja
 6. Zatrudnienie
 7. Wizerunek miasta i gminy, rewitalizacja
 8. Inwestycje
 9. Promocja miasta i gminy
 10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 11. Współpraca z innymi organami samorządu terytorialnego
 12. Ochrona Zdrowia.
 13. Pomoc Społeczna.
 14. Zarządzanie
 15. Samorządność.
Mamy nadzieję, że nasz program spotka się z Państwa zainteresowaniem i wywoła merytoryczną dyskusję na temat problemów miasta i gminy Czerwieńsk. Program ten traktujemy jako dokument, który będzie podstawą dla naszych działań w zbliżającej się kadencji. Mając nadzieję, że nasz program spotka się z Państwa akceptacją, prosimy o głos w dniu 21 listopada br. BEZPIECZEŃSTWO Naszym celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i gminy oraz osób odwiedzających . Dlatego też zamierzamy wprowadzić następujące rozwiązania:
 • doprowadzenie do uruchomienia systemu monitoringu w pełnym jego zakresie z uwzględnieniem m.in. osiedli mieszkaniowych, szkół, placów zabaw,
 • monitorowanie pracy straży miejskiej, a tym samym zwiększenie patroli pieszych,
 • prowadzenie pełnej współpracy z Komendą Policji i mieszkańcami w celu maksymalizacji mobilności funkcjonariuszy,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, szczególnie zaś dzieci ze szkół podstawowych.
Zamierzamy to osiągnąć poprzez:
 • odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe ulic,
 • wprowadzanie ograniczników prędkości w miejscach najbardziej narażonych na bezpieczeństwo dzieci;
Nie wszystkie z wyżej wymienionych celów wymagają zaangażowania dużych środków finansowych. Można je zrealizować dzięki współpracy wielu organów i służb publicznych. W przypadku projektu Monitoring Miasta i Gminy Czerwieńsk będziemy zabiegać o:
 • pozyskanie dotacji ze środków unijnych;
 • udział firm, właścicieli sklepów, wspólnot mieszkaniowych i osób prywatnych w partycypacji kosztów tworzenia monitoringu miasta i gminy,
 • Straż Miejska będzie ważnym elementem monitorowania bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACJA ORAZ ZATRUDNIENIE Specyficzny układ komunikacyjny miasta Czerwieńska powoduje, że coraz to większym problem jest brak miejsc parkingowych. W związku z tym podejmiemy następujące działania związanie z:
 • opracowaniem bardziej przejrzystego układu komunikacyjnego w oparciu o konsultacje społeczne ;
 • dążenie do zwiększenia liczby miejsc parkingowych w centrum miasta
Dalszymi działaniami w tym rozdziale będą:
 • Rozwój i unowocześnienie sieci wodociągowych w Czerwieńsku.
 • Zakończenie kanalizacji na Zaodrzu.
 • Stworzymy warunki dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego poprzez stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czerwieńsk oraz przeprowadzenie uzbrojenia pozyskanych terenów.
 • Wykorzystamy położenie gminy dla tworzenia bazy turystycznej w naszym regionie.
 • Będziemy systematyczne pokrywali nawierzchnią asfaltową drogi gminne i eliminowali uciążliwości w poruszaniu się po nich.
 • Podejmiemy współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie remontów bloków mieszkalnych.
 • Ustalimy korzystniejsze bonifikaty dla mieszkańców - przy zbywaniu mieszkań komunalnych.
 • Będziemy współpracowali z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
 • Będziemy prowadzili stałe prace melioracyjne na terenach wsi i osiedli.
 • Poprawimy stan dróg gminnych - dojazdowych do osad wiejskich.
 • Podejmiemy działania w celu jak najlepszej komunikacji z firmami przewozowymi lub inne rozwiązania, które przyczynią się zminimalizowania problemu komunikacji w miejscowościach dotkniętych tym problemem.
 • Będziemy zmierzać do najlepszego zabezpieczenia pasa zalewowego w naszej gminie, poprzez wzmacnianie wałów, odtwarzanie terenów zalewowych (czyszczenie ich)
MIESZKALNICTWO W obecnych czasach jednym z głównych czynników, który wstrzymuje decyzję o założeniu rodziny przez młode osoby, jest brak dostępu do tanich mieszkań. Urząd musi się włączyć w pomoc dla takich ludzi. Dlatego też rozpoczniemy budowę tanich mieszkań komunalnych. W tej dziedzinie miasto ma bardzo duże zaległości. Liczba mieszkań musi znacząco wzrosnąć. W związku z tym przygotujemy teren pod budowę nowych mieszkań. Rozważamy również finansowanie takiego przedsięwzięcia w całości przez firmę prywatną lub konsorcjum budowlane. EDUKACJA I KULTURA
 • W zakresie edukacji będą prowadzone inwestycje w nowoczesne narzędzia dydaktyczne.
 • Będziemy się starać aby jak największa liczba dzieci mogła skorzystać ze stypendiów motywacyjnych, socjalnych sponsorowanych również ze środków z Unii Europejskiej.
 • W celu wyrównywania szans dla dzieci i młodzieży szkolnej zwiększymy dostęp do bezpłatnego Internetu w możliwie jak największej części miasta i gminy Czerwieńsk.
 • W dalszym ciągu będą prowadzone inwestycje związane z modernizacją i termomodernizacją placówek oświatowych.
 • Postawimy na edukację ekologiczną wśród najmłodszych w celu utrwalenia pozytywnych zachowań odnośnie otaczającej przyrody i jej ochrony, a także segregacji odpadów.
 • Zintensyfikujemy działania podejmowane w kierunku promocji trzeźwości wśród nastolatków – lekcje z udziałem psychologów i pedagogów.
 • Będziemy zmierzać do podwyższenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez dofinansowywanie kursów specjalistycznych.
 • Domy kultury oraz świetlice będą proponowały więcej zajęć dla dzieci i młodzieży, gdyż to zadanie zostało traktowane po macoszemu przez ostatnie lata. Między innymi chętne osoby będą mogły realizować swoje pasje np. muzyczne, teatralne, literackie.
 • Będą pozyskiwane środki finansowe z unii europejskiej na różnego rodzaju imprezy plenerowe oraz organizację wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży.
 • Dzieci z miasta i gminy Czerwieńsk będą miały możliwość częstych wyjazdów do teatru oraz filharmonii.
 • Będziemy wspierali organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury, szczególnie pozyskujące dotacje na działalność kulturalną.
 • Będziemy wspierali inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, szczególnie inicjatywy młodzieżowe lub angażujące młodzież - zapewnimy pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz - w miarę możliwości - finansową.
 • Ustanowimy Nagrody Burmistrza - za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i rozwoju kultury.
 • Zapewnimy pełniejszą informację o imprezach kulturalnych - w mediach oraz na stronie internetowej gminy.
 • Będziemy wydawali nadal gazetę „u Nas” w celu szerokiej informacji o podejmowaniu działań gospodarczych, kulturalnych i społecznych na terenie gminy.
SPORT I REKREACJA Poprzez sport, jako dziedzinę naszego życia, będziemy dążyć do poprawy zdrowia mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych obywateli miasta i gminy Czerwieńsk oraz promocji naszego miasta. Do tego potrzebny jest harmonijny i równomierny rozwój bazy sportowej. W związku z tym będziemy wspierać kluby sportowe organizujące zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wiemy, że do tego potrzebne są środki finansowe. Dlatego też położymy duży nacisk na pozyskiwanie ich od sponsorów i z dotacji unii europejskiej. Udostępnimy w szerszym zakresie wszystkie placówki sportowe, tak, aby korzystanie z nich było jak najłatwiejsze i nie wiązało się z koniecznością wnoszenia dużych opłat. Wiemy, że sport jest bardzo pomocny przy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dlatego też będziemy starali się o pozyskiwanie środków z PFRON na usunięcie barier architektonicznych uniemożliwiających pełne korzystnie z bazy sportowej. Nie tylko będziemy kładli nacisk na sport, ale również na rekreację i aktywny wypoczynek. W tym celu będziemy organizowali imprezy masowe dla całych rodzin. W mieście i gminie Czerwieńsk są tereny, które można przystosować do aktywnego wypoczynku. m.in. parki, które doprowadzimy do stanu jak najlepszej użyteczności ( ławeczki, śmietniki, place zabaw, monitoring, itp.). Miłośnikom rowerów wybudujemy ścieżki rowerowe, które połączą naszą gminę i miasto Czerwieńsk. Będziemy dążyli również do zmobilizowania w partycypacji kosztów właścicieli mostu kolejowego, aby powstała bezpieczna kładka na nim, która połączy naszą gminę, szczególnie podczas spacerów pieszych oraz wycieczek rowerowych. ZATRUDNIENIE Tworzenie możliwości dalszego rozwoju przedsiębiorczości i powstawania kolejnych miejsc pracy w tym szczególnie dla kobiet.
 • Opracujemy i wdrożymy program pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
 • Rozwiniemy bezpłatne doradztwo dla osób bezrobotnych poprzez współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy.
 • Zmienimy strategię aktywizacji bezrobotnych, którzy obecnie nie mają szans na stałe zatrudnienie, tylko są bez końca zatrudniani na prace interwencyjne. To koniecznie musi się zmienić. Ludzie pracujący muszą poczuć się bezpiecznie w miejscu pracy, ale muszą też mieć perspektywy pracy ciągłej, bowiem większość z nas tak samo ma rodziny, którym trzeba zabezpieczyć byt nie tylko raz na kilka miesięcy ale każdego dnia przez cały rok.
 • Stworzymy pomoc informacyjną dla przedsiębiorców o możliwościach pozyskania środków na rozwój i tworzenie miejsc pracy.
 • Zorganizujemy coroczne spotkania z przedsiębiorcami. Celem tych spotkań będzie przedstawienie planu inwestycyjnego na dany rok oraz zbieranie opinii i oczekiwań z ich strony.
 • Będziemy prowadzili stabilną politykę podatkową - w celu pozyskiwania „nowych inwestorów”. Dzięki ulgom podatkowym możemy pozyskać przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 • Uzbroimy tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta na rozwój przedsiębiorczości.
 • Wprowadzimy procedury "szybkiej ścieżki legislacyjnej" w urzędzie dla inwestujących na terenie gminy.
Nasze miasto i gmina potrzebują rozruchu gospodarczego. Tworzenia miejsc pracy, a tym samym podniesienie stopy życiowej naszych mieszkańców. Dołożymy wszelkich starań aby tak się stało, poprzez zachęcanie inwestorów do otwierania firm i zakładów w naszej gminie i naszym mieście WIZERUNEK MISTA I GMINY, REWITALIZACJA W trakcie przeprowadzania konsultacji programowych, bardzo wielu mieszkańców wskazywało na zły wygląd naszego miasta i naszych wsi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doprowadzimy do zmiany wyglądu głównych ulic. Środków na rewitalizację będziemy szukać w funduszach Unii Europejskiej. W związku z tym będziemy starali się pozyskiwać środki na jej modernizację. Przygotowując program zmiany wizerunku miasta będziemy pamiętać nie tylko o wyglądzie, ale i o funkcjonalności. Zaktywizujemy działania grup remontowych działających w zakładach budżetowych, aby prace mogły być wykonane taniej i solidnie. Ważnym elementem będzie również utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk śmieci. Właściciele pokryć dachu z eternitu dostaną pomoc w usunięciu ich i zutylizowaniu. Dla dobra zdrowia społeczności mieszkającej w takich domach i sąsiadującej z nimi. INWESTYCJE Warunkiem stworzenia nowych miejsc pracy i tym samym zmniejszenia bezrobocia, jest napływ inwestorów. W związku z tym podejmiemy następujące działania:
 • Rozpoczniemy szeroką promocję Czerwieńska jako miasta i gminy przychylnej dla inwestorów,
 • Przygotujemy pakiet zachęt dla inwestorów (np.: obniżenie podatków, pomoc w załatwieniu formalności, przygotowanie infrastruktury),
 • Będziemy wspólnie z pracodawcami i Powiatowym Urzędem Pracy organizować szkolenia dla przyszłych pracowników ,
 • Będziemy angażować wszystkie możliwości pozyskania środków finansowych, aby powstał most łączący naszą gminę na rzece Odra, to umożliwi komunikację całej gminy, a tym samym uatrakcyjni nasz region.
 • Pamiętamy także o rodzimych przedsiębiorcach, dla których po wspólnych konsultacjach
 • przygotujemy konkretne rozwiązania spełniające ich oczekiwania.
 • Jesteśmy zwolennikami wolnego rynku i konkurencji, która najwięcej korzyści przynosi zwykłym konsumentom. Dlatego też, stoimy na stanowisku, że „naciąganymi” decyzjami administracyjnymi nie powinno się wpływać na kształt i formę handlu.
PROMOCJA MIASTA I GMINY CZERWIEŃSK W kwestii promocji miasta i gminy widzimy duże braki. Promocja takiego miasta i gminy jak Czerwieńsk nie może się opierać na wydaniu kilku folderów czy też kalendarza. Sprawimy, że o Czerwieńsku jako mieście ale jako przede wszystkim gminie będzie się mówiło częściej, niż ma to obecnie miejsce. Będziemy aktywni w pismach branżowych, dzięki którym możliwe będzie zwiększenie zainteresowania działającymi tutaj podmiotami gospodarczymi ze strony potencjalnych inwestorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Inwestycja w dobrą promocję może się zwrócić w ciągu kilku lat. Będziemy dążyć do jak najszerszego promowania naszego miasta i gminy w celu napływu turystów. Wspomożemy Organizacje Pozarządowe w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej na renowację i doprowadzenie do stanu użyteczności bunkry, aby stały się ważnym elementem turystyki w naszej gminie. Turystyka jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarczych. W tym widzimy szansę dla naszego miasta i gminy, którą należy wykorzystać. Jako pozytywny dorobek ostatnich kilku lat uważamy współpracę z miastami partnerskimi, która będzie w dalszym ciągu kontynuowana na wszystkich możliwych płaszczyznach. WSPÓŁRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Współpracę ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi będziemy traktować priorytetowo. Będziemy promować wolontariat i pomagać w jego rozwoju. Jesteśmy wielkimi zwolennikami budowy społeczeństwa obywatelskiego. Takie postawy będziemy propagować. WPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W czasie trwania kończącej się kadencji, współpraca pomiędzy poszczególnymi organami samorządu terytorialnego nie była w pełni satysfakcjonująca na wielu płaszczyznach. Trzeba ten stan koniecznie zmienić. Dlatego też, będziemy dążyć do utworzenia specjalnej grupy konsultacyjnej składającej się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego oraz okolicznych Gmin. Grupa ta w trakcie cyklicznych spotkań będzie mogła uzgadniać wszelkie szczegóły i rozwiązywać problemy, które będą dotyczyły wspomnianych urzędów. To właśnie urzędy wojewódzkie dysponują największymi środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji Unii Europejskiej. Środki te są przeznaczane na różnego rodzaju inwestycje. OCHRONA ZDROWIA Każdy ma prawo do bezpłatnej, publicznej opieki zdrowotnej. Zadaniem samorządu jest ciągłe podnoszenie poziomu usług medycznych świadczonych mieszkańcom.
 • Będziemy dążyli, aby w naszych ośrodkach zdrowia byli specjaliści (chirurdzy, neurolodzy itp.- chociaż raz na tydzień)
 • Każdy obywatel musi mieć dostęp do publicznej opieki zdrowotnej i my ją zapewnimy.
POMOC SPOŁECZNA Solidarność z potrzebującymi pomocy jest prawnym i moralnym obowiązkiem samorządu. Żadne dziecko nie może być głodne w szkole. Każdy potrzebujący wsparcia w trudnej sytuacji – musi je otrzymać.
 • Zdiagnozujemy sytuację osób potrzebujących pomocy i opracujemy strategię rozwiązywania problemów społecznych, która posłuży do przygotowaniu programów wsparcia dla ludzi będących w trudnej sytuacji.
 • Zadbamy o to, aby żadne dziecko nie było głodne w szkole.
 • Zapewnimy współpracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami prowadzącymi świetlice socjoterapeutyczne i świetlice środowiskowe celem objęcia opieką dzieci z rodzin wymagających pomocy.
 • Będziemy wspierali finansowo działalność charytatywną prowadzoną przez organizacje pozarządowe.
 • Zapewnimy wparcie organizacyjne i finansowe dla działających klubów wolontariatu.
 • Zlikwidujemy bariery architektoniczne w obiektach gminnych.
 • Będziemy wspierali działalność organizacji zrzeszających emerytów i rencistów. Uruchomimy klub dzienny dla emerytów i rencistów przy Domu Kultury.
ZARZĄDZANIE Miasto i gmina Czerwieńsk zasługuje na dobre zarządzanie. Stworzymy właściwe warunki i zadbamy o skuteczne pozyskanie środków z zewnątrz na inwestycje. Zapewnimy współdecydowanie mieszkańców o kierunkach rozwoju miasta i podejmowanych inwestycjach.
 • Zwiększymy skuteczność Urzędu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla realizacji zadań infrastrukturalnych i społecznych w mieście i sołectwach.
 • Stworzymy referat odpowiedzialny za pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.
 • Wprowadzimy identyfikatory dla urzędników celem poprawy jakości i sprawności oraz życzliwości w obsłudze mieszkańców.
 • Przygotujemy aktualne i spełniające oczekiwania mieszkańców programy rozwoju miasta i gminy, które pozwolą spełnić wymagania nowych funduszy UE - tak aby zwiększyć liczbę inwestycji realizowanych z dotacji.
 • Będziemy współpracowali z sąsiednimi gminami w pozyskiwaniu środków pomocowych.
 • Będziemy składali cykliczne sprawozdania na posiedzeniach rady - w celu przybliżenia informacji mieszkańcom o kondycji gospodarczej, finansowej gminy.
 • Będziemy stale współpracowali z organizacjami pozarządowymi.
SAMORZĄDNOŚĆ Samorząd to przede wszystkim Mieszkańcy - Ich potrzeby, problemy i oczekiwania są najważniejsze. Urzędy są po to, żeby sprawnie i bezproblemowo służyć Mieszkańcom Miasta i Gminy Czerwieńsk. Planowanie pracy rady miejskiej celem podniesienia jakości i przejrzystości jej pracy.
 • Będziemy organizowali stałe, otwarte spotkania Burmistrza i Radnych z mieszkańcami miasta i gminy – nie tylko przed wyborami. Wprowadzimy dyżury Burmistrza służące rozwiązywaniu problemów mieszkańców.
 • Zapewnimy cykliczne spotkania z zarządami osiedli, sołtysami i radami sołeckimi.
 • Zaangażujemy sołtysów w pracę Rady Miejskiej. Wykorzystamy ich wiedzę poprzez głos doradczy.
 • Będziemy wspierali działania zmierzające do możliwie najdalej idącej jawności życia publicznego.
 • Zapewnimy skuteczną promocję miasta.
Będziemy przestrzegać Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy, gdyż budżet gminy musi być wykorzystywany dla dobra wszystkich mieszkańców, a nie tylko jednej lub dwóch miejscowości. Szanowny Wyborco! Głosując na ludzi wybierasz program, od którego zależy dalszy rozwój naszego miasta i gminy. Wybierz słusznie, wybieraj zgodnie z własnym sumieniem.

Z poważaniem: Dorota Agata Gołębiowska-Magda oraz Nowakowska-Cymer Marta, Działabij-Drupka Marlena Jadwiga, Petela Aleksandra Katarzyna, Batarowski Jan, Krawętkowska Izabella Barbara, Pless Aleksandra (z domu Łuszcz), Piotrowska Alina, Kursa Małgorzata Elżbieta, Więckowska Regina, Hojsak Jan Mikołaj, Garbaciak Marzena Maria, Sarnowska Mirosława Krystyna, Majkut Jerzy Wojciech, Abramowicz Marek Tomasz.

Tagi: ,

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

7 komentarzy do artykułu “Komitet Wyborczy Wyborców Solidność dla Miasta i Gminy Czerwieńsk”

 1. ola

  ludzie zastanowcie sie zanim wybierzecie po raz kolejny Piotra Iwanusa jest to naprawde osoba ktora nie powinna byc na tym stanowisku sama przekonalam sie o tym na wlasnej skorze jest to osoba niekompetentna jak i rowniez arogancka uwazam ze burmistrz powinien nam pomagac a nie utrudniac nasze plany i dzialania mysle ze kazdy z Was zgodzi sie ze mna wybierzmy kogos kogo obdarzymy zaufaniem a nie kogos kto patrzy zeby tylko dla niego bylo dobrze i przyslania nam oczy kupujac np komputery itp a gdzie jest reszta pieniedzy dlaczego inne dzieci ktore nie maja komputera nie dostana go a otorz dlatego ze burmistrz postanowil wydac to na wlasne potrzeby

 2. Dorota Gołębiowska-Magda

  Witam Państwa serdecznie,
  zapraszam do zapoznania się z kandydatami na Radnych w Naszej Gminie, którzy reprezentują KWW Solidność. Są to osoby, dla których ważne jest to co będzie się działo z Naszą Gminą i w jakim kierunku będzie się rozwijać. Szanowni Wyborcy zaufajcie i uwierzcie, że może być lepiej i że można „rządzić” z szacunkiem do ludzi.
  zapraszam na : http://www.dgm-czerwiensk.pl

 3. Arek

  Szkoda, że nie napisała Pani w jaki sposób zamierza Pani zrealizować swój program. Od pomysłu do realizacj zazwyczaj jest daleka droga.

 4. Jolanta

  Nie jestem zwolenniczką p.Iwanusa mam wiele uwag do jego działalności, ale to że p.Gołębiewską „wspiera” Krzysztof były pomak Wieczorek rozwiązuje mój problem głosowania. Pozdrawiam. Jola.

 5. tomasz

  ciekawe że wszystkie darmozjady do koryta prą pełną parą a może by tak zrobić radę miasta nie opłacaną tylko społeczną czyli darmową ciekawe kto by się pchał . A tak wogóle to co wy macie w tym czerwieńsku ,szkołe za grube miliony ze śmieszną halą którą wszyscy się chwalą,a narkomanów coraz więcej chyba czas się tym zająć ,straż miejską zarabiającą 3-4 tysiące co to ma być ludzie ,przecież połowa mieszkańców zarabia poniżej normy życiowej ogarnijcie się bo się żygać chce jak się was słyszy

 6. leH

  Jasne że najlepiej by było aby dobrze wybrać.Burmistrz wiadomo dużo może,ale rada jest ważniejsza?Tu trzeba wybrać odpowiednich ludzi bo ich bardziej znamy,chodzi o takich którzy nie tylko będą podnosić rękę, ale także wykazywać własną inicjatywę.Wiem że np sprawy Zaodrza prawie zawsze są mniej ważne niż lewej strony, wiadomo tylko 3rajców niewiele może? dlatego cierpliwie pozostaje nam czekać aż lewa strona się dozbroi.A potem My?Czy nowa burmistrz jest na tyle operatywna aby tak jak pisze dzielić równo?Oby jej się udało dogadać ze wszystkimi rajcami? wtedy kto wie może doczekamy normalności?bo jak do tej pory to jest gmina kategorii A i B gdzie u pierwszych mają prawie wszystko a u drugich prawie nic.

 7. edek

  Tomaszu sam wiesz po sobie, a narkomanami niech się zajmują rodziny a nie gmina ,no chyba że chcesz aby ci zakupili pełną gamę strzykawek itp.Tu nie chodzi o kasę tylko o to co robią dla wsi!!

Komentarz wyraża opinie wyłącznie jego autora. Redakcja portalu sycowice.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Skomentuj artykuł

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.