PISMO

Czerwieńsk, dnia 26.01.2015 r.

Radny Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Cezary Woch

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, osoby starsze obejmuje wsparciem z formie usług opiekuńczych oraz kierowania i finansowania pobytu w domach pomocy społecznej, ale też w formie zasiłków celowych i okresowych. Usługami opiekuńczymi w roku 2014 objęto 10 osób, w różnym wymiarze godzin (w zależności od potrzeb osoby starszej). W Domach Pomocy Społecznej przebywało 19 osób skierowanych przez OPS na pobyt stały całodobowy z uwagi na konieczność pomocy osób drugich w codziennym ich funkcjonowaniu.

Potrzeby osób starszych są ogromne, ale największą trudnością są problemy zdrowotne, a co za tym idzie finansowe. Osoby starsze w przeważającej większości mają tak niskie świadczenia emerytalne lub rentowe, że nie zabezpieczają wszystkich ich potrzeb, czyli zakupów leków, w okresie zimowym nie są w stanie poradzić sobie z zakupem opału. Równie odczuwalna jest potrzeba bliskości, zainteresowania, wysłuchania. W związku z powyższym OPS osobom starszym oferuje pomoc w zakresie ustaw, których zadania są realizowane, czyli wypłaca się zasiłki i przyznaje pomoc rzeczową w postaci opału.

Trudno określić granice starości, bo w dzisiejszych czasach jest to kwestia indywidualna, jednakże na potrzeby tejże informacji przyjęto, że osoba starsza to ta powyżej 60 roku życia.
Na tej podstawie ustalono następujący stan:

Lp. Miejscowość Kobiety Mężczyźni
Ogółem w tym korzystające
ze wsparcia OPS
Ogółem w tym korzystający ze wsparcia OPS
1. Czerwieńsk 536 12 374 13
2. Będów 42 2 22 1
3. Boryń 6 0 5 0
4. Bródki 29 0 17 0
5. Dobrzęcin 9 0 11 1
6. Laski 66 1 52 4
7. Leśniów Mały 28 1 27 2
8. Leśniów Wielki 74 1 51 5
9. Nietkowice 80 3 67 7
10. Nietków 166 4 100 8
11. Piaśnica 1 1 1 1
12. Płoty 120 2 96 0
13. Sudoł 16 1 11 0
14. Sycowice 31 1 27 3
15. Wysokie 21 0 18 3
16. Wyszyna 1 0 0 0
17. Zagórze 16 1 16 0
Razem 1,242 30 895 48

Osoby zainteresowane aktywnością społeczną skupiają się w Kołach Gospodyń Wiejskich, angażują się w działalność różnych grup zainteresowań, które funkcjonują w ramach oferty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku i działających w jego strukturach świetlicach.

Jednakże biorąc pod uwagę problem starzenia się społeczeństwa Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie rozwinąć możliwości i pobudzić drzemiący potencjał w osobach starszych, ponieważ starość nie musi oznaczać bierności, choroby, samotności, ale może skupiać się na realizacji pasji i marzeń w ramach aktywności społecznej. Dużą rolę w tym zakresie odrywać powinny organizacje pozarządowe, ponieważ to one mogą w głównej mierze pozyskiwać środki finansowe na realizację różnego rodzaju zadań. Dlatego też poczyniono kroki w celu nawiązaniu współpracy z jednym ze stowarzyszeń działających na terenie Gminy Czerwieńsk i w partnerstwie z nim przystąpiono do napisania projektu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Wnioski w ramach ASOS składa się do dnia 2 lutego 2015 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku rozważa również możliwość napisania projektu systemowego w ramach POKL skierowanego na aktywizację społeczną osób starszych, jednakże na dzień dzisiejszy trudno jest orzec, na jakie działania Europejski Fundusz Społeczny będzie kładł nacisk w następnym okresie programowania.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku otwarci są na współpracę z lokalną społecznością i dołożą wszelkich starań, by wspierać i pobudzać aktywność społeczną mieszkańców, w tym osób starszych, jednak bardzo zależy nam na wsparciu, ponieważ wspólne działania przyniosą więcej korzyści, aniżeli działanie jednostkowe. Do tego, by poprawić jakość życia mieszkańców naszej Gminy potrzeba jest zapału i chęci do działania wszystkich osób działających na rzecz człowieka, m.in. organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń), jednostek pomocniczych Gminy (sołectwa), jednostek organizacyjnych Gminy (w tym szkoły), Radnych Rady Miejskiej, ale i samych mieszkańców, bo niczego nie zdołamy zrobić dla nich bez nich.

Należy pamiętać, że za rodziny i osoby zagrożone wykluczeniem społecznych nie jest odpowiedzialny tylko Ośrodek Pomocy Społecznej, ale całe nasze lokalne środowisko. To również mieszkańcy Państwa miejscowości, to dzieci chodzące do gminnych placówek oświatowych, to osoby starsze leczące się w placówkach zdrowia położonych na terenie Gminy. Za każdego człowieka mieszkającego na terenie Gminy odpowiedzialni jesteśmy wszyscy w równym stopniu, różni nas tylko zakres pomocy, jaką oferujemy. Ale łącząc siły i ucząc się współpracy możemy zrobić dużo więcej, aniżeli dając tylko zadania do wykonania i oczekując rezultatów.

Do wiadomości:

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Leszek Jędras
<

Sołtysi – sól ziemi czarnej…

Sołtys II 011

źródło zdjęcia: Cezary Woch

„Sprawowanie funkcji sołtysa ma wielowiekowe tradycje. Już średniowieczne wsie zakładane na prawie niemieckim posiadały urząd „wiejskich sędziów”. W czasie zaborów funkcja sołtysa przetrwała z różnym zakresem uprawnień, w okresie międzywojnia zaś rola tego urzędu była bardzo ważna. Zadbano wtedy, by samorząd wiejski był „dłuższym ramieniem” samorządu lokalnego. Przedwojenne sołectwa, (czyli wtedy gromady) mogły posiadać własne mienie i czerpać z jego wykorzystania dochody. W okresie PRL, chociaż funkcje sołectw drastycznie ograniczono, to funkcja sołtysa zachowała ciągłość. W tym okresie także (często pod egidą sołtysów), w czynie społecznym powstało wiele inicjatyw. Dzisiaj w Polsce istnieje 40 540 sołectw jako jednostek pomocniczych gmin. Ramy ich funkcjonowania wyznaczają ustawa o samorządzie gminnym, przyjęta w 2011 roku ustawa o funduszu sołeckim, a także akty prawa miejscowego (czyli statuty sołectw i gmin). Sołtys stanowi organ wykonawczy sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy. Czytaj więcej…

Odra była żywicielką….

Flis w Będowie 009

źródło zdjęcia: Cezary Woch

Odra, lub jak Niemcy nazywają ją Oder, płynie od setek lat i pomimo, że przez częste powodzie jest zdradziecka, to ludzie jakoś instynktownie do niej lgną. Nieraz wyciskała łzy powodzianom, ale nie mniej często powodowała też uśmiech na twarzy. Nie chcę rozpatrywać historii Odry i nadodrzańskich wiosek w zbyt dalekiej przeszłości, cofnę się zaledwie do początków ubiegłego stulecia.
Szacuje się, że w niemieckiej populacji zamieszkującej nadodrzańskie wioski Bródki (Klein-Blumberg), Nietkowice (Deutsch-Nettkow) i Będów (Bindow), na początku XX wieku około 1/3 rodzin utrzymywała się z żeglugi na Odrze i pozostałych spławnych rzekach Brandenburgii. Równorzędna grupa 1/3 mieszkańców utrzymywała się z rolnictwa, a pozostała część pracowała w innych sektorach, lub prowadziła własne małe biznesy. Krótko wspomnę tylko o tej 1/3 rodzin, która pracowała w żegludze związanej z Odrą. Czytaj więcej…

Problemy naszych seniorów

dependent-100343_640

źródło zdjęcia: dependent-100343_640

„Postępujące zmiany ekonomiczno społeczne, szybki postęp techniczno informatyczny, wzrost stopy życiowej , a także rozwój medycyny, przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego. Rezultatem tego jest szybszy wzrost liczby osób w podeszłym wieku, niż liczby osób nowo narodzonych. Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Do problemów zdrowotnych często dochodzą też złe warunki finansowe które ograniczają możliwości leczenia, regularnego odżywiania, zakupu leków itp. Pomimo, że osoby starsze są na ogół samodzielne ekonomiczne, to jednak ich komfort życia jest gorszy niż w innych krajach. W Polsce świadczenia społeczne nie są wysokie, a ponad połowa osób otrzymuje je na pograniczu, czy znacznie poniżej przeciętnej płacy w gospodarce narodowej. Badania i opinie osób w starszym wieku wskazują, że w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego są oni marginalizowani jako zbiorowość, czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia zawodowego i społecznego. Czytaj więcej…

Pszczoły które kocham…

grzyby 2013 001

źródło zdjęcia: Cezary Woch

Moja przygoda z pszczołami sięga już dziesiątków lat, a muszę przyznać, że „chodzenie” koło pszczół nie jest wcale umiejętnością ani łatwą, ani taką której można nauczyć się jedynie z podręczników. W mojej najbliższej rodzinie nikt pszczół nie hodował i była to dla mnie przeszkoda numer 1 dla poznania biologii i sposobów obcowania z tymi pożytecznymi owadami. Ul jak wygląda każdy widzi, ale jak jest zbudowany w środku, w jaki sposób funkcjonują tam pszczoły i jak w najmniej dla nich kolizyjny i bezpieczny sposób można się tam dostać, to już sprawa znacznie bardziej poważna. Poza tym trzeba pokonać lęk przed użądleniami. Zdecydowanie korzystniej jest, jeśli do ula zagląda się początkowo w towarzystwie ojca lub dziadka, znacznie gorzej, jeśli robi się to samemu uzbrojonemu jedynie w wiedzę teoretyczną. Niestety, byłem pozbawiony takiego komfortu…. . Czytaj więcej…

Krokusik…

krokusik 002

źródło zdjęcia: Cezary Woch

Kiedy przejeżdżałem obok skwerku w centrum Sycowic kątem oka, na zszarzałym o tej porze roku trawniku, zauważyłem coś jaskrawo żółtego. Tknięty przeczuciem zatrzymałem auto i ruszyłem na poszukiwania. Spośród przybladłych o tej porze traw, spod dębowych liści wychylał się „dwugłowy”, żółty, maleńki krokusik… .
Jaki piękny, radosny akcent wiosennego przebudzenia z zimowego snu…. . Ogrzany słonecznym spojrzeniem ukazywał piękną barwę swoich kwiatów. W tym momencie gdzieś wysoko nade mną rozległ się klangor lecących kluczem żurawi. Co za siła, piękno i potęga natury…. . Czyżby to już wiosna?
Przy niektórych sycowickich domach widziałem już śnieżnobiałe przebiśniegi, ale ten maleńki krokusik ucieszył mnie szczególnie. Dlaczego? Otóż dlatego, że od kilku już lat planowałem wysadzenie ich cebulek właśnie na sycowickim skwerku i na przykościelnych trawnikach.
Plany planami, ale jak to w życiu: to zapomniałem, to przegapiłem termin sadzenia i krokusików nie było. Ubiegłej jesieni jednak dopilnowałem, aby w odpowiednim czasie ich cebulki znalazły się w ziemi i dzisiaj jest tego pierwszy efekt. Mam nadzieję, że wzejdzie ich znacznie więcej i będą cieszyć oko różnokolorowymi kwiatami.
Warto wiedzieć, że krokusy są najbardziej rozpoznawalnymi kwiatami przedwiośnia i występują w kilku odmianach barwnych: białej, liliowej, fioletowej, żółtej i purpurowej. Czytaj więcej…

On the next day – nazajutrz….

stodola 001

źródło zdjęcia: Cezary Woch

Przytaczam za miesięcznikiem „U Nas” fragment lutowego wywiadu przeprowadzonego przez Andrzeja Sibilskiego z burmistrzem Czerwieńska, który dotyczył również mojego artykułu „Zaodrze –ziemia niczyja…?”.
Muszę przyznać, że wypowiedź Pana Piotra Iwanusa rozczarowała mnie niezmiernie. Artykuł był bardzo stonowany, nikogo nie oskarżający, przedstawiał jedynie smutną rzeczywistość z którą mamy do czynienia. Czytaj więcej…

Syc, Syców, Sycowice – znacie?

redniorolna-natura-6957214

źródło zdjęcia: średniorolna natura

Przypuszczam, że wielu z Was zastanawiało się nad etymologią słowa „Sycowice”. Co prawda nawet małe dzieci w Sycowicach wiedzą co ono oznacza, ale dla przypomnienia podam, że chodzi o źródłosłów jego pochodzenia. Prawda, że proste…?
Zajmuje się tym właśnie etymologia której zadaniem jest odtworzenie wyrazu i wykrycie jego przypuszczalnie pierwotnego znaczenia. Nauka ta posługuje się dość skomplikowanym aparatem badawczym, ale na własny użytek spróbujmy pobawić się w odtworzenie pierwotnego znaczenia nazwy naszej miejscowości.
Przedstawię swój „autorski” punkt widzenia co nie oznacza, że jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Ponieważ sporo u nas osób dociekliwych, liczę na ożywioną dyskusję i przedstawianie własnych koncepcji… , ale do rzeczy. Czytaj więcej…

Będzie zabawa…

Majówka w Sycowicach 071

źródło zdjęcia: Cezary Woch

Chociaż to artykuł o sprawach przyjemnych, pozwolę sobie na kilka zdań teoretyzowania jako, że nadmiar wiedzy nikomu jeszcze chyba nie zaszkodził… . O czym będzie to rzecz? A właśnie o Funduszu sołeckim, który dla wielu jest więcej niż czarną magią. Dlaczego? Otóż dlatego, że Fundusz sołecki wymaga przestrzegania dość rygorystycznych procedur i trzymania się terminów realizowanych według Ustawy o Funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku. W zaufaniu powiem /i to tylko mieszkańcom Sycowic…/, że cały proces nie jest zbyt skomplikowany… . Czytaj więcej…

Zaodrze – ziemia niczyja….?

smieszne-zdjecia449

źródło zdjęcia: smieszne-zdjecia

Kiedy 28 maja 1975 roku przyłączono wsie dzisiejszego Zaodrza do Gminy Czerwieńsk, nikt nie przypuszczał jakie to będzie miało konsekwencje w przyszłości.
Był to akurat środek tzw. gierkowskiej dekady, której pierwsza połowa charakteryzowała się dynamicznym rozwojem gospodarczym, a druga początkiem spektakularnego kryzysu gospodarczego. Doprowadził on do upadku rządów Gierka i w niedalekiej przyszłości do upadku ustroju socjalistycznego w Polsce.
Był to też, dla zaodrzańskich wsi, czas względnie dobrej prosperity. Rolnictwo, a szczególnie hodowla bydła i trzody chlewnej była opłacalna. Kto chciał, mógł dodatkowo dorobić np: w pobliskiej jednostce wojskowej, na kolei, w zakładach mięsnych w Przylepie lub w dużych przedsiębiorstwach Zielonej Góry, chociażby takich jak ZASTAL czy Polska Wełna. Kursowały bez problemu autobusy i pracownicze pociągi, a dla zwykłych ludzi był to jeden z najlepszych powojennych okresów. Czytaj więcej…

Nasz serwis wykorzystuje pliki "cookie". W przypadku braku zgody prosimy opuœścić stronę lub zablokować możliwośœć zapisywania plików "cookie" w ustawieniach przeglądarki.